Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia wirusem COVID- 19

W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 pracownik:

1)   niezwłocznie przerywa swoją pracę,

2)   informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu zakażenia,

3) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia,

4)   pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecania.

Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:

1)   wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;

2)   zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno - Eepidemiologiczną i stosuje się do wydanych przez nią instrukcji i poleceń;

3) zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;

4)   sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.