Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u ucznia zakażenia wirusem COVID- 19

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy– służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie – gabinet pedagoga.

Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.

Dyrektor szkoły:

1) natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami /opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;

2)   ma prawo powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie;

3) wyznacza pracownika, który kontaktuje się z rodzicami pozostałych uczniów z danej klasy i informuje o zaistniałej sytuacji;

4) sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, dezynfekcja – stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).

Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki oraz zachowuje dwumetrowy dystans.

Rodzice izolowanego dziecka:

1)   odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku;

2)   niezwłocznie informują Dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.

Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myte i dezynfekowane.