PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOLESŁAWIU W OKRESIE EPIDEMII SARS-CoV-2 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

- wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

- Statut Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

I. Informacje wstępne

W szkole stosuje się wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej udostępnione na stronie MEN.

Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia koronawirusem.

Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl, www.men.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus/.

Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu dąbrowskiego. W przypadku, gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.

W razie zamknięcia placówki i przejścia w system zdalnego nauczania, uczniowie mający problemy techniczne z łączem internetowym, będą mieć możliwość korzystania z komputera w szkole pod opieką nauczycieli zajęć świetlicowych.

II.       Organizacja zajęć edukacyjnych w szkole

Zasady ogólne

Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz ci, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Po wejściu do szkoły uczniowie i pracownicy dezynfekują ręce lub myją je mydłem w ciepłej wodzie.

Na terenie szkoły uczniowie starają się zachować bezpieczny dystans.

W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Na terenie całej szkoły (z wyjątkiem sal lekcyjnych) istnieje obowiązek zasłania ust i nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy.

Uczniowie po zajęciu miejsc przy stolikach nie zmieniają ich przez cały dzień. W razie konieczności zmiany należy dokonać dezynfekcji.

Wszyscy uczniowie powinni znać numer telefonu do swoich rodziców/prawnych opiekunów na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi.

Uczeń, u którego nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje objawy infekcji dróg oddechowych będzie niezwłocznie umieszczony w izolatce (gabinet pedagoga). Jeżeli pomiar temperatury wskaże powyżej 37oC uruchamiana zostanie „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19”.

2. Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły tylko przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

W szkole wyznacza się określone strefy, w których mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz.

Strefa I – wejście główne. Osoby trzecie zainteresowane wejściem do szkoły sygnalizują dzwonkiem i oczekują przed wejściem.

Strefa II – wejście boczne od strony sali gimnastycznej - wyłącznie dla rodziców/opiekunów klasy I (przez miesiąc wrzesień).

Rodzice/opiekunowie i każda inna osoba z zewnątrz wchodząca do szkoły jest zobowiązana do przestrzegania następujących zasad:

z uczniem może przyjść jeden rodzic /opiekun;

dezynfekcja rąk za pomocą płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;

zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica);

zachowanie dystansu od innych osób min. 1,5 m;

nieprzekraczanie obowiązujących stref.

Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.

3. Zasady organizacji zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych

Do budynku szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły lub mycia rąk ciepłą wodą z mydłem.

Ustalone wejścia do budynku szkoły dla uczniów:

klasa I – wejście boczne od strony sali gimnastycznej,

klasa III – wejście boczne od strony orlika,

pozostałe klasy – wejście główne.

Każda klasa posiada wyznaczona stałą salę, w której będą odbywały się lekcje z wyjątkiem wychowania fizycznego i zajęć informatycznych.

Uczniowie na przerwach przebywają w pobliżu swojej klasy, z wyjątkiem wyjścia do toalety, biblioteki, na obiad.

Dla klas I – III nauczyciele ustalają godziny przerw międzylekcyjnych, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.

Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie korytarzy, na dziedzińcu szkolnym i na orliku pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.

Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. Zasady prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.

W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.

Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.

Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.

W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na terenie boiska szkolnego oraz na świeżym powietrzu.

5. Zasady prowadzenia zajęć z informatyki

Wychowawca oraz nauczyciele informatyki na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z pracowni informatycznej.

W pracowni informatycznej należy zachować dystans między uczniami.

Po każdej lekcji należy przygotować pracownię do zajęć z następną klasą: zdezynfekować: klawiaturę, myszki, stoliki i krzesła, przewietrzyć salę.

6. Zasady korzystania z szatni

Szkoła dysponuje szatniami:

klasa I – obok sali gimnastycznej,

klasa III – przy wejściu bocznym do szkoły od strony orlika,

pozostałe klasy przebierają się w dotychczasowych szatniach, z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania z szatni szkolnej.

Uczniowie zostawiają swoje okrycia i obuwie w stałym miejscu i przestrzegają bezpiecznego dystansu.

7. Zasady organizacji zajęć świetlicowych.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali świetlicy, w salach dydaktycznych, a w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

Każdorazowo po zmianie grupy świetlicowej stoliki i krzesła podlegają dezynfekcji.

Pomieszczenia należy wietrzyć:

1)   przed przyjściem uczniów;

2)   nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w sali;

3)   za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sali świetlicowej.

Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę i nauczyciela zajęć świetlicowych o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

8. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

Szkoła zapewnia obiady wszystkim chętnym uczniom.

Posiłki przygotowywane są przez pracowników szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

Uczniowie na stołówce zajmują wyznaczone miejsca.

Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.

Spożywanie posiłków na jadalni będzie odbywało się w czterech turach:

na pierwszej długiej przerwie klasa I i III, a po dezynfekcji klasa II i IV,

na drugiej długiej przerwie klasa V i VI, a po dezynfekcji klasa VII i VIII.

Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej z zachowaniem warunków sanitarno – higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna otwarta jest dla czytelników codziennie.

Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

Użytkownicy biblioteki nie wchodzą do środka. W drzwiach ustawiony jest stolik i na niego odkładają lub odbierają z niego książki.

Przy stoliku może przebywać tylko jedna osoba.

W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy ( minimum 1,5 m).

Na bieżąco należy prowadzić dezynfekcję powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy (blaty, klamki, klawiatura, wyłączniki światła).

Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

Bibliotekarz obowiązkowo zasłania nos i usta oraz używa rękawiczek w czasie kontaktu z czytelnikiem oraz używanymi przez nich zasobami bibliotecznymi.

Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.

Książki można sobie wcześniej zamówić, kontaktując się bezpośrednio z nauczycielem biblioteki lub drogą elektroniczną (e-mail, dziennik elektroniczny).

Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz (do domu). Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

Wypożyczanie podręczników określa „Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych”.

Pracownik biblioteki składuje oddawane książki w wyznaczonym do tego miejscu na okres kwarantanny (3 dni).

Przyjęte książki zostaną oznaczone datą ich przyjęcia i podlegają wyłączeniu z wypożyczenia do zakończenia kwarantanny.

Pracownik biblioteki udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail w celu kierowania pytań o książki lub wyjaśniania spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów.

Zwracane podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkę, którą należy opisać z zewnątrz (imię i nazwisko ucznia, klasa). Zwrot podręczników jest potwierdzony podpisem na liście udostępnionej przez pracownika biblioteki.

Po upływie kwarantanny pracownik biblioteki dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników. W sytuacji stwierdzenia znacznego uszkodzenia lub zniszczenia rodzic jest zobowiązany do ich odkupienia.

III. Informacje końcowe

Procedury obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

Zobowiązuje się wszystkich do ich stosowania i przestrzegania.

W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

                                                                                      Dyrektor szkoły – Jan Wieczorek