KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ / STROIK ŚWIĄTECZNY/

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową

/ stroik świąteczny

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.

§ 1

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem konkursu bożonarodzeniowego (dalej nazywany „Konkursem”) jest Zespół Szkół w Bolesławiu.

§ 2

Organizator Konkursu

 1. Konkurs trwa od 1 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi najpóźniej do 22 grudnia 2021 r.

§ 3

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

  1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych; tworzenia stroików świątecznych;
  2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
  3. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
  4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
  5. Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
  6. Inspiracja do twórczego spędzania czasu przez dzieci i młodzież w czasie ograniczeń związanych z pandemią

§ 4

Tematyka i formy prac

 1. Temat pracy: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej statycznej/ruchomej lub stroika świątecznego. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.
 2. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
 3. Możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu oraz tworzyw, przy czym autor odpowiada za trwałość i stabilność wykonanej pracy. Rozmiar pracy ma umożliwiać jej przeniesienie przez jedną dorosłą osobę (bądź co najwyżej dwójkę dzieci).

§ 5

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty jednoetapowy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej. Każda praca powinna posiadać metryczkę (załącznik nr 1) z imieniem i nazwiskiem autora, należy też podać klasę, w jakiej uczy się autor pracy, a także numer telefonu i adres e-mail rodzica. Zgłoszeń dzieci do 13 roku życia dokonują rodzice. Metryczka ma być w sposób stały przymocowana do pracy. Dodatkowo, należy dołączyć do pracy zgodę rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
 3. W terminie do 17 grudnia 2021 r. prace należy dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół w Bolesławiu do godz. 13.00.
 4. Zgłoszone prace będą oceniane w II kategoriach tematycznych:

- kategoria I – szopka bożonarodzeniowa

- kategoria II – stroik świąteczny

oraz w II kategoriach wiekowych:

- kategoria I - klasy 1 – 4 szkoły podstawowej,

- kategoria II - klasy 5 – 8 szkoły podstawowej,

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić TYLKO JEDNĄ PRACĘ!
 2. Zgłoszenie uznaje się za dostarczone w terminie jeżeli zostanie doręczone Organizatorowi do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz. 13.00.
 3. Dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy), podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Organizatora, będącego jednocześnie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator niniejszym informuje, iż podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz wycofania.

§ 6

Komisja konkursowa

 1. Zgłoszone w ramach konkursu prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 7

Nagrody

 1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych prac dokona wyboru 12 najlepszych.
 2. Spośród wyłonionych 12 prac Komisja Konkursowa przyzna w każdej kategorii po 3 nagrody i po 1 wyróżnieniu.
 3. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.
 4. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania jednej lub kilku wymienionych nagród w przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, iż żadna z prac na nią nie zasługuje.

§ 8

Ogłoszenie wyników konkursu i sposób wydania nagród

 1. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana nie później niż 23 grudnia, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej organizatora.
 2. Wręczenie nagród laureatom nastąpi w Zespole Szkół w Bolesławiu w dniu 22 grudnia 2021 roku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.
 4. 4.Organizator planuje wystawę pokonkursową prezentującą zgłoszone prace konkursowe.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminu lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczności.
 2. Dostarczone w ramach konkursu prace mogą być zwrócone autorom po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Organizator nie odpowiada jednak za ewentualne ich uszkodzenie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
 4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Załącznik nr 1

Metryczka

Imię i nazwisko autora pracy:

……………………………………………………………………………..................................

Kategoria……………………………………………………………………….. ………………

Nr telefonu autora pracy...............................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ORGANIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLESŁAWIU

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………................................................

w „Konkursie plastycznym na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową / stroik świąteczny”.

2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

--------------------------

Miejscowość i data

……………………………………………………………………

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

Załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i

zbieranie moich danych osobowych przez Zespół Szkół im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu w celu udziału w

konkursie, promocji organizatora, poprzez opublikowanie danych zwycięzców, imienia i nazwiska

oraz wizerunku, na stronie internetowej organizatora, w artykułach

prasowych promujących /podsumuwujących konkurs oraz publicznego odczytania powyższych

danych podczas wręczania nagród .

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO,

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi

przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości

jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Zespół Szkół im. dra Pawła Sochy w Bolesławiu, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i

możliwości ich poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom a mi

przysługuje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

………………………….

czytelny podpis uczestnika konkursu lub rodzica dziecka poniżej 13 roku życia.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).