Rekrutacja

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO GIMNAZJUM
W BOLESŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. Podstawa prawna

 • Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z póź. zm.
 • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
 • Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.
 • Statut gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół nadzoruje prawidłowy przebieg rekrutacji uczniów. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych poprzedzona jest przekazaniem informacji o gimnazjum do szkół podstawowych.

Kryteria naboru:

1. Do klasy pierwszej przyjmowany jest absolwent szkoły podstawowej:

 • z urzędu - jeśli mieszka w obwodzie gimnazjum,  poprzez zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów);
 • absolwent szkoły podstawowej spoza obwodu gimnazjum - w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - po przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem o przyjęciu uczniów do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna po przeliczeniu uzyskanych przez kandydata punktów. Ilość punktów możliwych do uzyskania:

 • wynik sprawdzianu – 40 pkt.
 • oceny otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły      podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka      obcego obowiązkowego – 40 pkt.
 • inne osiągnięcia- 20 pkt.

3. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego).

 • celujący – 8 pkt.
 • bardzo dobry – 7 pkt.
 • dobry – 5 pkt.
 • dostateczny – 4 pkt.


4. Punktacja innych osiągnięć:

 • za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 5 pkt.
 • za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w tym:
 • laureat konkursu – 10 pkt.
 • finalista konkursu – 5 pkt.
 • za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 5      pkt. – za miejsca I - III lub tytuły laureatów uzyskane w konkursach:
 • ogólnopolskich – 5 pkt.
 • wojewódzkich – 3 pkt.
 • powiatowych – 1 pkt.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

REKRUTACJA


TERMINY

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkole zgłoszenie (uczniowie z obwodu) lub wniosek (uczniowie spoza obwodu). Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu. Dla kandydatów spoza obwodu dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Składanie zgłoszenia / wniosku o przyjęcie do klasy I gimnazjum — od 01.03.2016 do 31.03.2016 r. do godz.14.00.

4. Składanie dokumentów do gimnazjum – od 27.06.2016 do 03.07.2016 r. do godz. 11.00

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły
 • Oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu po VI klasie
 • Jedno zdjęcie podpisane (imię i nazwisko, data  urodzenia, adres)
 • Opinię psychologiczno-pedagogiczną (jeżeli uczeń posiada)
 • Inne dokumenty uzupełniające: dyplomy, zaświadczenia o wynikach konkursów (etap co najmniej powiatowy)

  5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do gimnazjum - 04.07.2016 o godz. 11.00
      
      


Załączniki:

Załącznik nr 1: Zgłoszenie rekrutacyjne

Załącznik nr 2: Wniosek rekrutacyjny