Rekrutacja

Kategoria: Rekrutacja
Opublikowano: poniedziałek, 14, marzec 2016 08:10
Andrzej Czupryna

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO GIMNAZJUM
W BOLESŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. Podstawa prawna

Dyrektor Zespołu Szkół nadzoruje prawidłowy przebieg rekrutacji uczniów. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych poprzedzona jest przekazaniem informacji o gimnazjum do szkół podstawowych.

Kryteria naboru:

1. Do klasy pierwszej przyjmowany jest absolwent szkoły podstawowej:

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem o przyjęciu uczniów do szkoły decyduje komisja rekrutacyjna po przeliczeniu uzyskanych przez kandydata punktów. Ilość punktów możliwych do uzyskania:

3. Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego).


4. Punktacja innych osiągnięć:

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

REKRUTACJA


TERMINY

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkole zgłoszenie (uczniowie z obwodu) lub wniosek (uczniowie spoza obwodu). Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu. Dla kandydatów spoza obwodu dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. Składanie zgłoszenia / wniosku o przyjęcie do klasy I gimnazjum — od 01.03.2016 do 31.03.2016 r. do godz.14.00.

4. Składanie dokumentów do gimnazjum – od 27.06.2016 do 03.07.2016 r. do godz. 11.00


Załączniki:

Załącznik nr 1: Zgłoszenie rekrutacyjne

Załącznik nr 2: Wniosek rekrutacyjny