Rekrutacja 2017

Zarządzenie Wójta - pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola - pobierz

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej - pobierz

Rekrutacja

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO GIMNAZJUM
W BOLESŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. Podstawa prawna

  • Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z póź. zm.
  • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).
  • Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.
  • Statut gimnazjum

Dyrektor Zespołu Szkół nadzoruje prawidłowy przebieg rekrutacji uczniów. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych poprzedzona jest przekazaniem informacji o gimnazjum do szkół podstawowych.

Kryteria naboru:

1. Do klasy pierwszej przyjmowany jest absolwent szkoły podstawowej:

  • z urzędu - jeśli mieszka w obwodzie gimnazjum,  poprzez zgłoszenie rodziców (prawnych opiekunów);
  • absolwent szkoły podstawowej spoza obwodu gimnazjum - w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami - po przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.

Czytaj więcej: Rekrutacja